Uitnodiging ledenvergadering 2016

Aan alle leden van R.J.V. en P.C. de Bogelscamp

Datum: 30 maart 2016
Aanvang: 20.00 uur
Cafe Restaurant ’t Anker
Bornsestraat 43
7597 NH Saasveld

1. Opening.
2. Notulen jaarvergadering 2014.
3. Ingekomen stukken.
4. Jaarverslag secretaris.
5. Jaarverslag penningmeester.
6. Verslag kascommissie.
7. Contributie 2016-2017.
8. TRD 2016
9. Bestuursmutaties. Henk Luijerink, onze voorzitter, is aftredend en niet herkiesbaar. Martin Bijen en Annette Kamphuis, beiden bestuurslid, zijn aftredend en niet herkiesbaar. Voorgedragen wordt als bestuurslid Noortje Backhuijs en Ingeborg Schreur. Tegenkandidaten kunnen tot 24 uur voor de vergadering ingediend worden bij het bestuur.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.